Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Versnelde invoering geavanceerde biobrandstoffen

September 2013

 

De Commissie Corbey is gevraagd om te verkennen hoe in Nederland geavanceerde biobrandstoffen versneld op de markt kunnen komen. Geavanceerde brandstoffen, mits duurzaam geproduceerd, bieden kansen voor Nederland en Europa. Voor een versnelling is een langdurig stabiel beleid nodig dat marktperspectief genereert. Sturen op emissiereducties van broeikasgassen is de beste en meest eenduidige manier om klimaatdoelstellingen te realiseren en draagt bij aan een level playing field.

 

De beste stimulans voor ontwikkeling van technologieën en een markt voor geavanceerde biobrandstoffen is een bijmengverplichting die wordt vastgelegd voor een langere termijn. De commissie adviseert daarom in Europees verband doelstellingen af te spreken voor broeikasgasemissiereductie voor de periode na 2020. Hanteer daarbij subdoelstellingen voor geavanceerde brandstoffen. Voor de periode van nu tot 2020 is het van belang in Nederland een realistische verplichte subdoelstelling (0.5%) te stellen voor geavanceerde biobrandstoffen. Na 2020 kan deze doelstelling hoger worden. 

 

De aanbeveling is daarnaast om in Nederland budget beschikbaar te maken voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratieplants. Dit kan door een kleine opslag op de brandstofprijzen (0.005 euro per liter). Hanteer ten slotte heldere duurzaamheidseisen voor alle soorten biomassa en creëer incentives voor efficiëntie in landgebruik, productieprocessen en consumptie. Afspraken tussen en binnen relevante sectoren en het Rijk kunnen gestalte krijgen middels het opstellen van een Green Deal.

 

Downloads
Advies Versnelde invoering geavanceerde biobrandstoffen
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet