Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Afval: Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen

29 januari 2016

 

De huidige afvalwetgeving belemmert de totstandkoming van de biobased economy. Om een biobased economy (en een zero waste society) te bereiken beveelt de Commissie Corbey een actieplan aan met maatregelen die de wettelijke kaders verbeteren, publieke belangen als veiligheid en gezondheid borgen en het duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen in Nederland stimuleren. 

 

Het advies 'Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’  is op 29 januari j.l. schriftelijk aangeboden aan de staatsecretaris van I&M. De Commissie Corbey signaleert in het advies dat door de huidige toepassing van de regelgeving het (her)gebruik van biomassastromen wordt gehinderd. Er zijn onnodige kosten voor ondernemers en te veel juridische onzekerheden waardoor afvalstromen onderbenut blijven.
Nederland voert op het terrein van afval een restrictiever beleid dan Duitsland, Frankrijk, het VK en België. Eveneens worden innovaties belemmerd die nodig zijn voor het realiseren van een bio-economie. Het advies geeft richting aan een duurzaam en efficiënt gebruik van biomassastromen vanuit de invalshoek van het afvalbeleid en van toezicht en handhaving ervan. 

 

Veranderen van regelgeving

De geformuleerde aanbevelingen zijn gericht op korte en middellange termijn en op zowel Nederlands als Europees niveau. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende publieke belangen, zoals het voorkomen van risico’s met gevaarlijke (afval)stoffen voor mens en milieu en het optimaal benutten van alle biomassa. Om dit te realiseren richten de maatregelen zich op veranderingen van de regelgeving. Ook – zo signaleert de commissie – is er een omslag nodig in denken, de cultuur en praktijk. 
 

Downloads

Advies Afval - Duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen
Aanbiedingsbrief Advies Afval aan kabinet