Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Duurzaamheidscriteria post-2020

25 februari 2016

 

Biomassa wordt steeds belangrijker als grondstof voor de productie van elektriciteit, warmte, materialen, brandstof, voedsel en veevoer.  De urgentie om biomassaketens te verduurzamen neemt hierdoor toe. De praktijk laat echter zien dat de huidige aanpak onvoldoende toereikend is. Het nieuwste advies ‘Duurzaamheidscriteria Post-2020’ van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa biedt concrete handvatten voor een actieplan om te bevorderen dat een groeiende hoeveelheid biomassa duurzaam wordt geproduceerd, verwerkt en ingezet.

 

Het kabinet heeft onlangs in de Visie Biomassa 2030 bevestigd dat het 'blijft inzetten op verduurzaming van productie en toepassing van biomassa.' Daarom is een integraal duurzaamheidskader voor alle grondstoffen van belang, aldus het kabinet. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (‘Commissie Corbey’) ondersteunt dit uitgangspunt van harte.
 

Borging van duurzaamheid

Duurzaamheidseisen gelden nu niet voor alle typen eindgebruik, wat leidt tot verdringingseffecten en een ongelijk speelveld in de markt. Ook ontbreken in de huidige Europese kaders (de RED) eisen op zaken als bodem, water en sociale omstandigheden, en zijn er slechts minimale eisen rondom borging van duurzaamheid. Een nieuwe benadering is urgent. Ontbossing en aantasting van natuur en biodiversiteit gaan immers in rap tempo door, evenals de achteruitgang van bodems en zoetwatervoorraden.
 

Business case voor duurzame productie 

Het bedrijfsleven ziet de urgentie en wil verduurzamen, zoals vele initiatieven laten zien. Keer op keer blijkt echter de business case voor duurzame productie moeilijk te zijn. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) rijkt het kabinet hierbij handvatten aan om een realistisch en ambitieus actieplan op te stellen, om deze voortvarend in samenwerking met het bedrijfsleven en andere stakeholders tot uitvoering te brengen. Kern is dat duurzaamheid onderdeel moet worden van reguliere productie. 

 

Ambitieus actieplan

Het actieplan zou ten minste de volgende zes acties moeten bevatten:

1. Definieer binnen de EU een minimum duurzaamheidsstandaard die op alle productie van biomassa van toepassing kan zijn en zorg voor een goede borging, en bepleit dit ook binnen de EU;

2. Introduceer een mechanisme van continue verbetering;

3. Zet in op Duurzame Biomassaregio’s als alternatief voor en aanvulling op certificeringssystemen;

4. Zet in op duurzame productieketens waarbij duurzaamheid onderdeel is van specificaties en normeringen;

5. Promoot en bevorder als overheid dat het ‘marktaandeel’ van duurzaam geproduceerde biomassa vergroot wordt;

6. Bevorder ketenoptimalisatie bij productie en gebruik van duurzame biomassa.
 

Het complete advies en de twee achtergrondstudies die aan dit advies ten grondslag liggen, zijn hieronder te downloaden.

 

Downloads

Advies Duurzaamheidscriteria post-2020
Annex (bijlage D) - Inventarisatie trends duurzaamheid 
Annex (bijlage E) - Honoreren kwaliteit biomassa 
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan staatssecretaris Dijksma
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan minister Kamp