Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Duurzame biomassa nodig voor betere materialen, energie en brandstoffen

Datum: 7 april 2015

Biomassa is de komende decennia onmisbaar als grondstof voor materialen, energie én brandstoffen. Dat concludeert de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Commissie Corbey) in een publicatie waarin haar belangrijkste inzichten over biomassagebruik zijn gebundeld. Noodzakelijke voorwaarde is dat alle biomassa duurzaam wordt geproduceerd, ongeacht de toepassing. De commissie pleit voor nationaal, Europees en internationaal biomassabeleid dat duurzaamheid als voorwaarde stelt, beschikbaarheid vergroot en efficiënt gebruik van land en biomassa aanmoedigt.

 

Van brandstof naar grondstof

De toepassing van biomassa zal geleidelijk steeds verder verschuiven van een bron voor brandstoffen en energie naar een schone biobased grondstof voor materialen en chemische producten. Dan zal energie (elektriciteit of warmte) grotendeels worden opgewekt uit reststromen die niet elders bruikbaar zijn. Voorlopig is bio-energie echter onmisbaar, naast zonne- en windenergie, om de doelstellingen voor broeikasgasreductie en hernieuwbare energie te halen

 

Duurzame biomassa efficiënt benutten

In de publicatie bespreekt de Commissie Corbey de voor- en nadelen van biomassa, de risico’s en oplossingen om de negatieve gevolgen te voorkomen. Milieu- en sociale risico’s als ontbossing en landonteigening zijn voor een groot deel beheersbaar door brede duurzaamheidseisen te hanteren bij de productie van biomassa. En deze duurzame biomassa vervolgens efficiënt te benutten met behulp van bio-raffinage en cascadering. Dat betekent dat biomassa ingezet moet worden daar waar de toegevoegde waarde en de broeikasgasreductie het hoogst zijn. De Commissie Corbey bepleit voorrang voor voedselvoorziening, medicijnen en bio-chemicaliën boven biobrandstoffen en bio-energie.

 

Investeren in waarmaken biomassapotentie

In potentie is er dan mondiaal voldoende duurzame biomassa beschikbaar. Maar die biomassa ligt niet voor het oprapen: er zijn grote (beleids)inspanningen en investeringen nodig om duurzame biomassa beschikbaar te maken. Daarom is geleidelijke verhoging nodig van het aandeel duurzame biomassa in voedsel, materialen, energie en brandstof om de businesscase voor duurzame landbouw van biomassa mogelijk te maken.

 

De Commissie Corbey bracht de afgelopen jaren regelmatig adviezen uit over duurzaamheid van biomassa. In het voorjaar van 2015 zal de Commissie een uitgebreider Visiedocument Duurzame Bio-economie 2030 aanbieden aan het kabinet.

 

Download

Publicatie Duurzame biomassa: voor betere materialen, energie en brandstoffen