Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Nieuws

Kabinet geeft randvoorwaarden voor duurzame inzet van biomassa

Datum: 19 juni 2014

Minister Kamp van EZ en staatssecretaris Mansveld van IenM hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven aan welke randvoorwaarden de duurzame inzet van biomassa zou moeten voldoen. De bewindspersonen concluderen, overeenkomstig de visie van de Commissie Corbey, dat het niet mogelijk is om een blauwdruk te geven voor cascadering.

 

Met de brief van 18 juni 2014 willen de minister en staatssecretaris de Tweede Kamer informeren over de inzet op cascadering: de duurzame inzet van biomassa voor zowel voedsel, veevoer, non-food materialen en producten en energie. Cascadering houdt in dat alle componenten van de biomassa zo optimaal mogelijk benut worden. De brief zet uiteen welke keuzes het kabinet hierin maakt. De hoofdlijn van de brief is onder meer getoetst bij de Commissie Corbey.

 

Blauwdruk niet mogelijk
De bewindspersonen constateren, in overeenstemming met de visie van de Commissie Corbey, dat het niet mogelijk is om een blauwdruk te geven voor cascadering van biomassa. Dit omdat toepassingen, voorkeuren en markten verschillen tussen verschillende biomassasoorten. Een strikt toetsingskader met minimumstandaarden om bepaalde verwerkingsroutes af te dringen is daarom niet haalbaar.

 

Drie hoofdlijnen
De brief geeft aan dat drie hoofdlijnen als uitgangspunt dienen voor het kabinetsbeleid voor cascadering. Ten eerste zijn onderzoek en innovatie belangrijk om commerciële toepassing van biomassa te realiseren. Verdere ontwikkeling van bioraffinage is noodzakelijk voor het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van biomassa. Ten tweede vormt CO2-reductie het uitgangspunt voor beleid. Het kabinet wil naar een Europese methodiek voor het afwegen van duurzame maatregelen op basis van de mate van broeikasgasreductie. Ten derde wil het kabinet naast verse biomassa ook biotische reststromen beter benutten, zoals gft, groenafval en houtafval.

 

Randvoorwaarden
In plaats van de ‘blauwdruk’, onderscheidt het kabinet een aantal randvoorwaarden waar de inzet van biomassa aan zou moeten voldoen. Deze betreffen voedselzekerheid, duurzame productie van biomassa, bodemvruchtbaarheid en biomassa als grondstof. Via een uitvoeringsagenda zal cascadering worden gestimuleerd via de vier pijlers voor groene groei: slimme inzet van marktprikkels, innovatie, een stimulerend kader van wet- en regelgeving en de overheid als netwerkpartner.

 

Downloads
Kamerbrief over meer waarde uit biomassa door cascadering