Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Leden

Reinier Gerrits

Reinier Gerrits is speerpuntmanager energie en klimaat bij Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Hij is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de Nederlandse chemische industrie op het terrein van energie- en klimaatbeleid en de projecten die de VNCI op deze beleidsterreinen met en namens haar leden ontwikkelt. De routekaart chemie is een van die projecten en geeft een goed beeld van de ambities en mogelijkheden van de sector en de randvoorwaarden die de VNCI met haar leden wil invullen om deze te verwezenlijken.

 

Reinier studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft. Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn voor een ingenieursbureau in de (petro)chemische industrie is hij overgestapt naar het beleidsterrein van energie(besparing) in de industrie. Vanuit diverse posities binnen Novem (tegenwoordig onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en het ministerie van Economische zaken is hij nauw betrokken geweest bij de Meerjarenafspraken rondom energie, het benchmarkconvenant, het Platform Ketenefficiency (energietransitie) en het huidige convenant MEE. Daarnaast is hij als opdrachtmanager een aantal jaren actief geweest bij Agentschap NL voor het programma Lokale en regionale klimaatinitiatieven gericht op gemeenten en provincies. Hij bekleedt zijn huidige functie sinds 2010.

 

Reinier neemt namens de sector deel aan verschillende commissies en werkgroepen binnen o.a. Cefic, VNO-NCW en VEMW inzake onderwerpen als CO2-emissiehandel, cascadering van biomassa, sluiten materiaalketen, energie efficiency (convenanten) en diverse uitvoeringstrajecten uit het SER-energieakkoord.

 

Reinier Gerrits volgen?
Linkedin